Wat bouwt u op

shutterstock_93443800
opbouwIedereen die bij Cabot Norit Nederland werkt, bouwt van zijn of haar 21e pensioen op volgens dezelfde regeling. Voor wie reeds op 31 december 2014 in dienst was, kan een aantal overgangsbepalingen van kracht zijn.
De pensioenregeling van Stichting Norit Pensioenfonds is een zogenaamde uitkeringsovereenkomst, wat betekent dat de hoogte van het uit te keren pensioen nagestreefd wordt. Uw pensioenregeling kent een ouderdomspensioen, een nabestaanden- en wezenpensioen, een arbeidsongeschiktheidspensioen en een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Het pensioen dat u opbouwt is gebaseerd op uw bruto jaarsalaris, met een maximum van € 105.075 (2018). Ieder jaar bouwt u een stukje pensioen op gebaseerd op het salaris van dat jaar. Alle stukjes tezamen vormen uw uiteindelijke pensioen. Dit wordt ook wel een middelloonregeling of middelloonpensioen genoemd.

Het maximale jaarsalaris (pensioengevend salaris) waarover u pensioen opbouwt bedraagt € 105.075 (2018) op full time basis. Jaarlijks passen wij dit niveau per 1 januari aan. Over de eerste € 17.285 (2018) van uw pensioengevend salaris bouwt u geen pensioen op, omdat de overheid bepaalt dat de opbouw daarvoor afgedekt wordt door de AOW. Het deel waarover u geen pensioen opbouwt, heet in vaktermen: franchise. Ieder jaar worden het pensioengevend salaris en de franchise per 1 januari aangepast.

Wat heeft u opgebouwd

Hoeveel u aan pensioen opbouwt, hangt van de hoogte van uw salaris af. Voor ieder jaar dat u deelneemt bouwt u voor uw ouderdomspensioen op dit moment 1,814% op van de pensioengrondslag van dat betreffende jaar. Dat is uw bruto jaarsalaris verminderd met de franchise. Bij de berekening van de pensioengrondslag tellen ook het vakantiegeld en de dertiende maand mee. Ontvangt u een ploegendiensttoeslag dan telt deze ook mee, inclusief het vakantiegeld dat daarover wordt opgebouwd en de dertiende maand die daarover wordt uitgekeerd.

Elk jaar ontvangt u van ons een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) met uw pensioenopbouw. Op dit overzicht staat ook welke regeling op u van toepassing is. Ook staat er het aantal deelnemersjaren vermeld. Periodes van onbetaald verlof tellen niet mee voor de berekening van het aantal deelnemersjaren en als u in een deelnemerjaar een periode minder werkt, wordt dit ook verrekend.

Tenslotte: had u op 31 december 2014 vanuit het verleden recht op premievrije aanspraken, dan zijn deze behouden in de pensioenregeling die op 1 januari 2015 van kracht is geworden; de huidige pensioenregeling dus.