Uitnodiging deelnemersvergadering 26 juni 16:00 uur

Aan de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden van de Stichting Norit Pensioenfonds i.l.

Graag nodigt het bestuur u hierbij uit voor de vergadering van (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden van Stichting Norit Pensioenfondsi.l. op woensdag 26 juni 2019 op de vestiging van Cabot Norit Nederland B.V. te Amersfoort (aanvang 16.00 uur). 

De agenda van de Deelnemersvergadering luidt als volgt.

AGENDA

 1. Opening, welkom en vaststelling agenda
 2. Goedkeuring notulen deelnemersvergaderingen van 26 en 27 september 2018
 3. Goedkeuring jaarverslag 2018
  • Het jaarverslag wordt met een presentatie op hoofdpunten aan u toegelicht en ter goedkeuring aan de vergadering voorgelegd.
 4. Goedkeuring wijzigingen Algemeen Pensioenreglement
  • U wordt verzocht om de aanpassingen in het algemeen pensioenreglement, die nodig zijn om de transitie naar BPL Pensioen per 31 december 2018 te kunnen finaliseren, met terugwerkende kracht goed te keuren. De aanpassingen zijn aangegeven op de betreffende wijzigingsbladen. Deze aanpassingen zijn eerder aan u voorgelegd in de individuele conversiebrieven van november/december 2018. 
 5. Herbenoeming bestuurslid Ton Huppertz
 6. Collectieve waardeoverdracht naar BPL Pensioen en liquidatie van Stichting Norit Pensioenfonds i.l.
  • Onder dit agendapunt wordt u geïnformeerd over de status van de werkzaamheden met betrekking tot de transitie naar BPL Pensioen en de liquidatie van SNP i.l. 
 7. Wat verder ter tafel komt
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

De notulen van de Deelnemersvergadering van 26 en 27 september 2018, het volledige jaarverslag over 2018 en de wijzigingsbladen van het algemeen pensioenreglement en de presentatie behorende bij agendapunt 7 worden voor de vergadering ter inzage gelegd bij de administrateur van het fonds, Marjan van Hilten (amersfoort.info.snp@cabotcorp.com), evenals bij de afdelingen HR op de verschillende vestigingen. Wanneer u daar prijs op stelt, kunt u bij hen kopieën van deze stukken opvragen.